INŽINIERSKA GEOLÓGIA - GEOTECHNIKA - HYDROGEOLÓGIA


IGW s. r. o. je špecializovaná konzultačná a realizačná spoločnosť poskytujúca širokú škálu služieb zameranú na oblasť - inžinierska geológia a hydrogeológia, od jednoduchých posudkov a prieskumov až po riešenie špeciálnych inžinierskogeologických a geotechnických problémov. Riešenie jednotlivých zadaní je realizované kvalifikovanými odborníkmi disponujúcimi príslušnými oprávneniami či autorizáciami k vykonávaným činnostiam.

Portfólio

Inžinierskogeologický prieskum dáva odpovede a hodnotí geologické pomery skúmaného územia s dôrazom na posúdenie základovej pôdy a jej vlastností. Výsledkom je možnosť staticky najoptimálnejšieho návrhu stavby, v čo najekonomickejšom variante, na základe záverov a odporúčaní inžinierskeho geológa. V uvedenej oblasti poskytuje naša spoločnosť IGW s.r.o. nasledujúce práce a služby:

Prieskumy

Inžinierskogeologický a hydrogeologický prieskum pre projektovanie, výstavbu a rekonštrukciu občianskych (RD, IBV) priemyselných stavieb, líniových stavieb (diaľnic a ciest, cyklotrás) mostov, elektrických vedení, plynovodov a podobne.

Posudky

Inžinierskogeologické, geotechnické a hydrogeologické posudky rôzneho účelu, typu a stupňa pre všetky typy stavieb.

Hodnotenia

Hodnotenie vhodnosti stavebných pozemkov pre plánovanú výstavbu, posúdenie stability územia, zhodnotenie geofaktorov.

Sanácia

Prieskum a sanácia svahových deformácií vrátane komplexného návrhu a realizácie sanačných opatrení.

Monitoring 

Monitorovanie  zosuvných  území, meranie pohybov, meranie deformácií, meranie zmien zosuvných faktorov.

Geologický dozor

Geologický dozor počas realizácie stavieb rôzneho druhu, konzultačná činnosť, poradenstvo.

Terénne skúšky

Statické a dynamické penetračné sondy, zaťažovacie skúšky doskou, laboratórne skúšky.

EIA

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie.

Kontakt

IGW s.r.o.

M. R. Štefánika 619/15

013 13 Rajecké Teplice

Telefónne číslo


Email


FAKTURAČNÉ ÚDAJE

IČO 53171501 

DIČ 2121304273 

IČ DPH: SK2121304273