INŽINIERSKA GEOLÓGIA

GEOTECHNIKA. HYDROGEOLÓGIA.


IGW s. r. o. je špecializovaná konzultačná a realizačná spoločnosť poskytujúca širokú škálu služieb zameranú na oblasť inžinierska geológia a hydrogeológia, od jednoduchých posudkov a prieskumov až po riešenie špeciálnych inžinierskogeologických a geotechnických problémov. 


Riešenie jednotlivých zadaní je realizované kvalifikovanými odborníkmi disponujúcimi príslušnými oprávneniami či autorizáciami k vykonávaným činnostiam.

Čo robíme

Inžinierskogeologický prieskum dáva odpovede a hodnotí geologické pomery skúmaného územia s dôrazom na posúdenie základovej pôdy a jej vlastností. Výsledkom je možnosť staticky najoptimálnejšieho návrhu stavby, v čo najekonomickejšom variante, na základe záverov a odporúčaní inžinierskeho geológa. V uvedenej oblasti poskytuje naša spoločnosť IGW s.r.o. nasledujúce práce a služby:

Prieskumy

Inžinierskogeologický a hydrogeologický prieskum pre projektovanie, výstavbu a rekonštrukciu občianskych (RD, IBV) priemyselných stavieb, líniových stavieb (diaľnic a ciest, cyklotrás) mostov, elektrických vedení, plynovodov a podobne.

Posudky

Inžinierskogeologické, geotechnické a hydrogeologické posudky rôzneho účelu, typu a stupňa pre všetky typy stavieb.

Hodnotenia

Hodnotenie vhodnosti stavebných pozemkov pre plánovanú výstavbu, posúdenie stability územia, zhodnotenie geofaktorov.

Sanácia

Prieskum a sanácia svahových deformácií vrátane komplexného návrhu a realizácie sanačných opatrení.

Monitoring 

Monitorovanie  zosuvných  území, meranie pohybov, meranie deformácií, meranie zmien zosuvných faktorov.

Geologický dozor

Geologický dozor počas realizácie stavieb rôzneho druhu, konzultačná činnosť, poradenstvo.

Terénne skúšky

Statické a dynamické penetračné sondy, zaťažovacie skúšky doskou, laboratórne skúšky.

EIA

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie.

Otázky a odpovede

Kedy potrebujem geologický posudok?

Najčastejšie potrebujete inžiniersko-geologický alebo hydro-geologický posudok, keď máte nasledujúce problémy s pozemkom: zosúvanie svahu, zamokrené územie, málo únosné podložie, nestabilné podložie, ale pri sanácii územia už postihnuteho geodynamickými javmi (napr. zosuvmi). A samozrejme pri monitoringu geologických faktorov životného prostredia.

Čo je to inžinierska geológia?

Geologický prieskum dáva odpovede a hodnotí geologické pomery skúmaného územia s dôrazom na posúdenie základovej pôdy a jej vlastností. Táto oblasť prieskumu sa nazýva inžinierska geológia. Výsledkom je možnosť staticky najoptimálnejšieho návrhu stavby, v čo najekonomickejšom variante, na základe záverov a odporúčaní inžinierskeho geológa.

Aké všetky činnosti viete robiť?

Naša spoločnosť IGW s.r.o. vám vie pomôcť s nasledujúcimi prácami a službami:
- inžinierskogeologický prieskum pre všetky typy stavieb
- geotechnický prieskum
- hydrogeologický prieskum
- hodnotenie vhodnosti územia pre stavebné účely
- sanácia zosuvu od projektu po realizáciu
- monitoring zosuvného územia
- terénne skúšky
- EIA - posudzovanie vplyvov na životné prostredie
- inžinierskogeologický posudok
- posúdenie stability svahu
- geologický dozor

Portfólio

Ukážky z projektov, na ktorých sme pracovali

Vrtné práce počas plnej prevádzky fabriky

Projekt: PPS Group a.s.

Miesto: Detva

Stručný opis:

Výnimočnosť tohto projektu spočívala v tom, že sme vrtné práce realizovali priamo vo výrobných halách Podpolianskych strojární počas plnej prevádzky v pomerne stiesnených priestoroch.

Zaujímavosti projektu:

Zadávateľ potreboval vyriešiť únosnosť základovej pôdy pod existujúcimi betónovými podlahami vo výrobných halách starých cca 50 rokov, v rámci montáže nových extrémne ťažkých žeriavov sa investor na základe výsledkov z inžiniersko-geologického prieskumu potreboval rozhodnúť, či budú staré podlahy dostačujúce, alebo budú musieť navrhnúť a vybetónovať nové.

Terénne – vrtné práce trvali 48 hodín. Následné vypracovanie záverečnej správy bolo do 10 dní.

Klient dostal kompletné informácie o zložení základovej pôdy, jej únosnosti, hladine podzemnej vody, ako aj o jej potenciálnych agresívnych účinkoch na železobetónové konštrukcie. Vrty boli realizované do požadovanej hĺbky 10 m pod existujúce spevnené plochy.


Prieskum pre most ponad železnicu so 14 koľajami

Projekt: Most na ceste II/561 nad železničnou traťou Bratislava – Štúrovo

Miesto: Galanta

Stručný opis:

Projekt bol výnimočný v tom, že išlo o inžiniersko-geologický prieskum pre náročnú geotechnickú konštrukciu mosta ponad železnicu so 14 koľajami počas prevádky, s veľkým množstvom podzemných káblových vedení, kde hrozila kolízia s fatálnymi následkami.

Zaujímavosti projektu:

Zadávateľ potreboval zistiť, aký je geologický profil v oblasti existujúcich mostných pilierov a mostných opôr – existujúceho mosta, ktorý bol v havarijnom stave. Na základe výsledkov podrobného inžiniersko-geologického prieskumu sa rozhodoval medzi rekonštrukciou a asanáciou a výstavbou nového mostného objektu.

Terénne práce trvali 2 dni, následné spracovanie záverečnej správy bolo v horizonte 2 týždňov.

Klient dostal požadované údaje o geológii, únosnosti podložia, ako aj o hladine spodnej vody v požadovaných miestach, na základe čoho sa rozhodol o ďalšom postupe vo výstavbe.


Prieskum na miestach, ktoré neboli ani v mapách

Projekt: Rezidencia Bôrik – Reinoo 

Miesto: Žilina

Stručný opis:

Terénne práce boli realizované v tesnej blízkosti výškovej polyfunkčnej budovy, ktorá mala byť prestavaná na novú modernú obytnú budovu v centre mesta Žilina. Všetky terénne práce boli realizované v extrémne hustej spleti podzemných i nadzemných inžinierskych sietí, či podzemných krytov civilnej obrany, ktoré neboli zakreslené v žiadnych mapách.

Zaujímavosti projektu:

Zadávateľ potreboval vyriešiť problém, či je možné budovu zrekonštruovať, nadstaviť a po celom obvode vybudovať podzemné garáže.

Realizácia inžiniersko-geologického prieskumu trvala približne mesiac, terénne práce cca 3 dni.

Klient dostal všetky údaje o geologickej stavbe potrebné k naprojektovaniu rekonštrukcie existujúcej budovy, ako i optimálneho navrhnutia podzemných garážových priestorov. Tiež boli prešetrené hydrogeologické pomery, kde sme vsakovacími skúškami určovali hydrodynamické vlastnosti podložia.


Sanácia zosuvu pred výstavbou bytových domov

Projekt: Štiavnička, sanácia svahovej deformácie

Miesto: Ružomberok

Stručný opis:

Projekt bol výnimočný v tom, že sme na základe inžiniersko-geologického prieskumu v prvej etape v predmetnom území zistili aktívnu svahovú deformáciu (zosuv) a navrhli sanáciu geologického prostredia. Uvedenú sanáciu sme v spolupráci s investorom zrealizovali a bytové domy sú funkčne v území postavené.

Zaujímavosti projektu:

Zadávateľ potreboval vyriešiť sanáciu nadobudnutého pozemku, na ktorom plánoval realizovať výstavbu 3 bytových domov. Keďže bolo v inžiniersko-geologickom prieskume zistené zosuvné územie s aktívnymi prejavmi, navrhli sme ekonomicky najvhodnejšie sanačné opatrenia formou drenážno-stabilizačných rebier, ktoré sme zrealizovali pred samotnou výstavbou.

Vypracovanie inžiniersko-geologického prieskumu trvalo cca 3 týždne, následná sanácia s použitím ťažkej techniky a správou zo sanácie cca 2 týždne. Samozrejmosťou bol nonstop geologický dozor počas celej sanácie.

Klient vďaka navrhnutým sanačným opatreniam a ich kvalitnej realizácii mohol zhodnotiť nadobudnutý pozemok, ktorý by inak nebol vhodný na výstavbu.


Fotogaléria z rôznych projektov

Kontakt

Zastihnete nás tu:

📱 +421 908 926 098
📝 igw@igw.sk

Fakturačné údaje

IGW s.r.o.
M. R. Štefánika 619/15
013 13 Rajecké Teplice
IČO: 53171501
DIČ: 2121304273
IČ DPH: SK2121304273