INŽINIERSKA GEOLÓGIA

GEOTECHNIKA. HYDROGEOLÓGIA.


IGW s. r. o. je špecializovaná konzultačná a realizačná spoločnosť poskytujúca širokú škálu služieb zameranú na oblasť inžinierska geológia a hydrogeológia, od jednoduchých posudkov a prieskumov až po riešenie špeciálnych inžinierskogeologických a geotechnických problémov. 


Riešenie jednotlivých zadaní je realizované kvalifikovanými odborníkmi disponujúcimi príslušnými oprávneniami či autorizáciami k vykonávaným činnostiam.

Čo robíme

Inžinierskogeologický prieskum dáva odpovede a hodnotí geologické pomery skúmaného územia s dôrazom na posúdenie základovej pôdy a jej vlastností. Výsledkom je možnosť staticky najoptimálnejšieho návrhu stavby, v čo najekonomickejšom variante, na základe záverov a odporúčaní inžinierskeho geológa. V uvedenej oblasti poskytuje naša spoločnosť IGW s.r.o. nasledujúce práce a služby:

Prieskumy

Inžinierskogeologický a hydrogeologický prieskum pre projektovanie, výstavbu a rekonštrukciu občianskych (RD, IBV) priemyselných stavieb, líniových stavieb (diaľnic a ciest, cyklotrás) mostov, elektrických vedení, plynovodov a podobne.

Posudky

Inžinierskogeologické, geotechnické a hydrogeologické posudky rôzneho účelu, typu a stupňa pre všetky typy stavieb.

Hodnotenia

Hodnotenie vhodnosti stavebných pozemkov pre plánovanú výstavbu, posúdenie stability územia, zhodnotenie geofaktorov.

Sanácia

Prieskum a sanácia svahových deformácií vrátane komplexného návrhu a realizácie sanačných opatrení.

Monitoring 

Monitorovanie  zosuvných  území, meranie pohybov, meranie deformácií, meranie zmien zosuvných faktorov.

Geologický dozor

Geologický dozor počas realizácie stavieb rôzneho druhu, konzultačná činnosť, poradenstvo.

Terénne skúšky

Statické a dynamické penetračné sondy, zaťažovacie skúšky doskou, laboratórne skúšky.

EIA

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie.

Otázky a odpovede

Kedy potrebujem geologický posudok?

Najčastejšie potrebujete inžiniersko-geologický alebo hydro-geologický posudok, keď máte nasledujúce problémy s pozemkom: zosúvanie svahu, zamokrené územie, málo únosné podložie, nestabilné podložie, ale pri sanácii územia už postihnuteho geodynamickými javmi (napr. zosuvmi). A samozrejme pri monitoringu geologických faktorov životného prostredia.

Čo je to inžinierska geológia?

Geologický prieskum dáva odpovede a hodnotí geologické pomery skúmaného územia s dôrazom na posúdenie základovej pôdy a jej vlastností. Táto oblasť prieskumu sa nazýva inžinierska geológia. Výsledkom je možnosť staticky najoptimálnejšieho návrhu stavby, v čo najekonomickejšom variante, na základe záverov a odporúčaní inžinierskeho geológa.

Aké všetky činnosti viete robiť?

Naša spoločnosť IGW s.r.o. vám vie pomôcť s nasledujúcimi prácami a službami:
- inžinierskogeologický prieskum pre všetky typy stavieb
- geotechnický prieskum
- hydrogeologický prieskum
- hodnotenie vhodnosti územia pre stavebné účely
- sanácia zosuvu od projektu po realizáciu
- monitoring zosuvného územia
- terénne skúšky
- EIA - posudzovanie vplyvov na životné prostredie
- inžinierskogeologický posudok
- posúdenie stability svahu
- geologický dozor

Portfólio

Ukážka projektov, na ktorých sme spolupracovali.

Kontakt

Ozvi sa nám

📱 +421 908 926 098
📝 igw@igw.sk

Fakturačné údaje

IGW s.r.o.
M. R. Štefánika 619/15
013 13 Rajecké Teplice
IČO: 53171501
DIČ: 2121304273
IČ DPH: SK2121304273